ความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย
     ในช่วงปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ประเทศไทยได้มีพัฒนาการและมีการขยายตัวทางด้านการก่อสร้างเป็นอย่างมาก ทั้งโครงการทางภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) ขนาดใหญ่ที่สำคัญ เช่น สะพาน ทางยกระดับระหว่างเมือง (Motorway) และรถไฟความเร็วสูง หรือการก่อสร้างอาคารสูงที่มีลักษณะโดดเด่น ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้เทคโนโลยีก่อสร้างขั้นสูงและต้องแข่งขันกับเวลาก่อสร้างที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อยู่หลายครั้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของผู้คนที่เกี่ยวของกับสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ จึงเป็นเหตุให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากสายวิชาชีพและสายวิชาการทางสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบอื่นๆที่จะตามมา รวมถึงการเติมเต็มองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้างให้แพร่หลายแก่ผู้ที่สนใจ ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้จึงได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้ง สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย(สวคท.) โดยความประสงค์ของสมาคมฯ คือให้ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิศวกรรมโครงสร้างอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ ที่ว่า “สมาคมฯจะส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ” ซึ่งสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประไทยได้จดจัดตั้งขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 และมีสถานะเป็นนิติบุคคล


วัตถุประสงค์
     1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
     2. เผยแพร่องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมทางสังคมอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
     3. ผลิตเอกสารทางวิชาการ รวมถึงเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
     4. เชื่อมประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโครงสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     5. ให้คำแนะนำแก่วิศวกรและประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
     6. สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด โดยทางสมาคมฯเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจทุกสายอาชีพ สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้างให้เป็นที่แพร่หลายและเทียบเท่าสากล

Visitors: 177,668